Algemene voorwaarden


Algemene verkoop-, leverings- en aannemingsvoorwaarden van Flow Gevelapplicaties B.V., tevens handelend onder de naam Flow Gevelbekleding, de Stater 20 k, 5737RV Lieshout​ (pagina 1 t/m 6)  bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd (versie 02/13 augustus 2019).

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit:

     Algemeen gedeelte 

     I Algemene bepalingen artikel 1 – 13 

     Bijzonder gedeelte 
     II Levering van goederen artikel 14 - 15 
     III Aanneming van werk artikel 16 – 25 

Indien sprake is van een Overeenkomst waarop naast het Algemeen gedeelte meerdere onderdelen van het Bijzonder gedeelte van toepassing zijn, is per onderdeel van de Overeenkomst het daarmee corresponderende onderdeel van het Bijzonder gedeelte van toepassing. Indien een zodanig onderscheid niet of onvoldoende gemaakt kan worden of sprake is van tegenstrijdigheid tussen de Bijzondere gedeelten onderling, geldt het Bijzonder gedeelte dat voor Opdrachtnemer het meest gunstig is.


Algemeen gedeelte 
I Algemene bepalingen 

Artikel 1 Algemeen 

 • Onder ‘Opdrachtnemer’ wordt verstaan: Flow Gevelapplicaties B.V., tevens handelend onder de naam Flow Gevelbekleding.
 • Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt terzake de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten, welke door Opdrachtnemer wordt aanvaard. 
 • Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst terzake de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten. 


Artikel 2 Overeenkomst 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten. Een verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen inkoop-, (onder)aannemings- of andere voorwaarden wordt door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. }
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende 30 dagen na dagtekening van de aanbieding, tenzij de aanbieding anders vermeldt. ​
 3. Wijziging van de Overeenkomst kan slechts geldig geschieden door middel van een schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer. ​
 4. Aan informatie in offertes, prospecti, folders, artist-impressions en informatiemateriaal van Opdrachtnemer kunnen geen rechten worden ontleend. ​
 5. De Overeenkomst geldt als gesloten en volledig bewezen door de opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever binnen zeven werkdagen na datum van verzending van de opdrachtbevestiging schriftelijk zijn bezwaren aan Opdrachtnemer heeft kenbaar gemaakt. ​
 6. Opdrachtnemer levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, overeenkomstig hetgeen Opdrachtnemer redelijkerwijs mocht veronderstellen. ​
 7. Voor Opdrachtnemer geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen termijn gaat eerst in nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Opdrachtnemer. Een overeengekomen levertijd wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van overeenkomen en het moment waarop alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit van Opdrachtnemer zijn gekomen. ​
 8. Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat de door hem ter beschikking te stellen gegevens, materialen, constructies en voorzieningen tijdig en op passende wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld, en wel zodanig dat Opdrachtnemer haar werkzaamheden op de meest efficiënte wijze kan uitvoeren, bij gebreke waarvan Opdrachtgever gehouden is de hierdoor veroorzaakte extra kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden. ​
 9. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van Opdrachtgever. 


Artikel 3 Intellectuele eigendom 

 1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz. 
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Opdrachtnemer ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. 
 3. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt verstrekt, blijft eigendom van Opdrachtnemer, en mag door Opdrachtgever slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is. 
 4. Opdrachtgever zal de informatie van Opdrachtnemer niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen. Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat al zijn vorderingen op Opdrachtgever betreffende de tegenprestatie voor door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van de vorderingen wegens tekort schieten zijdens de Opdrachtgever in de nakoming 2 van zodanige overeenkomsten, tijdig zullen zijn voldaan. Zolang Opdrachtnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verplicht Opdrachtgever zich richting, tegenover, naar Opdrachtnemer om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen en individualiseerbaar te houden, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de Overeenkomst gemoeide opdrachtsom terstond opeisbaar. 
 2. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen tegenover Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht de goederen waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan Opdrachtgever eigenaar dan wel beheerder is, zodat Opdrachtnemer zijn eigendom(men) kan revindiceren. 
 3. Door Opdrachtgever verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van Opdrachtnemer waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt. 


Artikel 5 Reclamering 

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gereclameerd. 


Artikel 6 Aansprakelijkheid Opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies. 
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van gebreken in zaken, bouwstoffen of hulpmiddelen, die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven. 
 3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. 
 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. 
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade van derde, die het gevolg zijn van gebreken in door opdrachtgever voorgeschreven zaken, bouwstoffen of hulpmiddelen, dan wel van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer 

 1. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan wordt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer geregeld door het bepaalde in onderhavig artikel en Bijzonder Gedeelte III. 
 2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door Opdrachtgever aangeleverde materialen dan staat Opdrachtnemer gedurende drie maanden na aflevering van de bewerkte materialen in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Opdrachtnemer de keuze maken of hij: 

  - de bewerking opnieuw uitvoert; 
  - het gebrek herstelt; 
  - opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 
   
 3. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat Opdrachtnemer gedurende drie maanden na oplevering van onze werkzaamheden in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, zal Opdrachtnemer de keuze maken of hij: 

  - de zaak herstelt; 
  - de zaak vervangt; 
  - opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
   
 4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit verlening van een dienst en blijkt deze dienst ondeugdelijk te zijn verricht, zal Opdrachtnemer de keuze maken of hij: 

  - de dienst (gedeeltelijk) opnieuw uitvoert dan wel herstelt; 
  - opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 
   
 5. Indien en voor zover Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen dat voor het geleverde product de fabrieksgarantie zal gelden, dan kan Opdrachtgever van Opdrachtnemer uitsluitend nakoming van deze fabrieksgarantie verlangen. Opdrachtnemer zal in geen geval meer garantie verlenen dan de fabrieksgarantie van de geleverde goederen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 6. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer in alle gevallen adequate gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking of levering opnieuw uit te voeren, bij gebreke waarvan de aanspraken van Opdrachtgever komen te vervallen. 
 7. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit artikel, indien hij zelf aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer heeft voldaan. 
 8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder bedrijfsschade, boetes, omzetschade, gederfde winst, imagoschade, milieuschade enz. 
 9. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot nakoming van de in dit artikel omschreven verplichtingen van Opdrachtnemer. Deze zal maximaal de netto-factuurwaarde van de Overeenkomst bedragen. 

 

Artikel 8 Overmacht 

Indien zich omstandigheden voordoen buiten de wil en het toedoen van Opdrachtnemer, welke van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd, waaronder onder meer (doch niet uitsluitend) begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, stagnatie der toelevering, on-bevaarbaarheid van waterwegen, grondstoffengebrek, de prijsstijgingen als gevolg daarvan en storingen in productieprocessen zowel van Opdrachtnemer als van diens toeleveranciers en onderaannemers, dan zullen deze gelden als overmacht. In deze gevallen heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren zonder enige verplichting tot schadevergoeding. In geval van tijdelijke overmacht heeft Opdrachtnemer het recht naar keuze of de levering gedurende die tijd op te schorten of de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, alles eveneens zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Alle eventuele kostprijsstijgingen als gevolg van onvoorziene omstandigheden zullen door opdrachtnemer worden doorberekend.


Artikel 9 Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden netto, uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd op voorschotbasis te factureren dan wel in termijnen te factureren. 
 3. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente voor handelsvorderingen zoals bedoelt in artikel 119a van boek 6 Burgerlijk Wetboek, alsmede vergoeding van alle te maken incassokosten. 


Artikel 10 Opschorting, verrekening en ontbinding 

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen. 
 2. In de navolgende gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden: 

  a indien Opdrachtgever zijn faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, dan wel Opdrachtgever op grond van wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; 
  b indien Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming althans zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt; 
  c indien ten laste van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd; 
  d indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. 

  Het voorgaande laat de overige rechten van Opdrachtnemer onverlet. 
   
 3. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om – al dan niet opeisbare – vorderingen te verrekenen met vorderingen die Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst op haar heeft. Voor zover enigerlei toestemming van de zijde van Opdrachtgever is vereist, wordt deze toestemming geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan Opdrachtnemer te zijn verleend. 
 4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Opdrachtgever zal daaraan op eerste verzoek voldoen. Indien Opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle schade van Opdrachtnemer. 

 

Artikel 11 Uitbesteding 

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden. 


Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht 

 1. 1 Terzake van alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten Overeenkomst, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch. 
 2. 2 Op de verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the international Sale of Goods) is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Artikel 13 Verwerking persoonsgegevens 

Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte overeenkomst(en). Door het ondertekenen van de overeenkomst(en) door Opdrachtgever is er een wettelijke grondslag aanwezig op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, onder andere de AVG en haar Privacystatement.

Bijzonder gedeelte: 
II Levering van goederen 


Artikel 14 Wijze van levering 

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering af fabriek Opdrachtnemer in overeenstemming met de Incoterms 2000. 


Artikel 15 Plaats van levering 

Indien levering op het werk is overeengekomen, zullen de goederen worden geleverd op een vervoermiddel, op de plaats vermeld in de Overeenkomst. Is geen zodanige plaats overeengekomen, dan zal levering geschieden in depot op de bouwplaats, althans zo dicht mogelijk daarbij in de buurt. Opdrachtnemer behoeft de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein op een goede losplaats kan komen. Opdrachtgever is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft Opdrachtgever hiermee in gebreke dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. 

Opdrachtgever zorgt ervoor dat voldoende ruimte voor aflevering, lossen alsmede voor de opslag op het bouwterrein aanwezig is. De kosten van het afvoeren van materiaal- en verpakkingsrestanten van leveranties of geleverde werkzaamheden zijn voor rekening van opdrachtgever. 


Bijzonder gedeelte: 
III Aanneming van werk 
 

Artikel 16 Verplichtingen van Opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever garandeert dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken: 
  - over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen); 
  - over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk wordt uitgevoerd; 
  - over deugdelijke gelegenheid in de directe nabijheid van de bouwplaats voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
  - over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, telefoon, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water, sanitair en schaftgelegenheid.
   
 2. De benodigde elektriciteit, gas en water komt voor rekening van Opdrachtgever. 
 3. De kosten van het afvoeren van materiaal- en verpakkingsrestanten van leveranties of geleverde werkzaamheden zijn voor rekening van opdrachtgever. 
 4. Opdrachtgever garandeert, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging of anderszins hinder ondervindt. 
 5. Het werkgebied zal vrij zijn van obstakels die de werkzaamheden van Opdrachtnemer kunnen belemmeren. 
 6. De directievoerder is bevoegd Opdrachtgever te vertegenwoordigen tenzij en voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 7. Voor zover relevant is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer voor aanvang van het werk schriftelijk op de hoogte te stellen van de aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen. 
 8. Opdrachtgever draagt zorg voor een deugdelijke afscherming van het bouwterrein door middel van bouwhekken. 


Artikel 17 Uitvoeringsduur en uitstel van oplevering 

 1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is bepaald in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. 
 2. Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Opdrachtnemer komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt. 
 3. Als de oplevering van het werk zou moeten plaatsvinden op een dag die geen werkdag is zoals omschreven in het eerste lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering. 
 4. Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. 

Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed. 


Artikel 18 Opneming en goedkeuring 

 1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van Opdrachtnemer voltooid zal zijn, nodigt Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door Opdrachtgever in aanwezigheid van Opdrachtnemer en strekt ertoe, te constateren of Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan. 
 2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de redenen voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Opdrachtnemer is verzonden. 
 3. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling, of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan Opdrachtnemer verzonden dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd. 
 4. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte. 
 5. Kleine gebreken, die in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 
 6. Met betrekking tot een her-opneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing. 


Artikel 19 Oplevering en onderhoudstermijn 

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 17 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 
 2. Opdrachtnemer is gehouden de in artikel 17, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. 

Tenzij anders is overeengekomen, beloopt de onderhoudstermijn 30 dagen en gaat deze in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd. Opdrachtnemer is gehouden gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor Opdrachtgever op grond van artikel 6, eerste lid, verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor hij op grond van artikel 6, tweede lid, aansprakelijk is. 


Artikel 20 Aansprakelijkheid na oplevering 

 1. Na oplevering – en indien partijen een onderhoudstermijn zijn overeengekomen na het verstrijken van deze onderhoudstermijn – is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Opdrachtnemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Opdrachtnemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan. 
 2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na de oplevering respectievelijk het verstrijken van de onderhoudstermijn. 

Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw in gevaar brengt.


Artikel 21 Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging 

 1. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing lijdt, dient hem te worden vergoed. 
 2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat komt deze niet voor rekening van Opdrachtnemer. 
 3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Opdrachtnemer bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel al door Opdrachtnemer betaalde bouwstoffen. 
 4. Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is Opdrachtnemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend. 
 5. Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. 


Artikel 22 Bouwstoffen 

 1. Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen. 
 2. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk. Opdrachtnemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen. Door Opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd. 
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kunnen in geval van afkeuring van bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard. 
 4. De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. 
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen, kosten en schade. 
 6. Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt Opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van Opdrachtgever verblijven. 


Artikel 23 Meer- en minderwerk 

 1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats:
  - ingeval van wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering; 
  - ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten; 
  - ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden; 
  - in de gevallen als bedoeld in artikel 20 eerste lid. 
   
 2. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft Opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen. 
 3. Wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Opdrachtnemer en van Opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet. 
 4. Stelposten zijn in de Overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij 
  - het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij 
  - het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij 
  - het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de Overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. 
  Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de Overeenkomst vermeldt waarop deze betrekking heeft. 
   
 5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Opdrachtnemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, telkens te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%. 
 6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee Opdrachtnemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden. 
 7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend. 
 8. Indien in de Overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten. 


Artikel 24 Prijs 

 1. De in de Overeenkomst vermelde prijs is exclusief B.T.W. en, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op een continu bouwproces en prijspeil van lonen, materialen etc. ten tijde van het moment van aanbieding. 
 2. Prijsstijgingen tot aan het moment van oplevering kunnen worden doorberekend aan Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 3. Indien partijen uitvoering van het werk in regie zijn overeengekomen, zal Opdrachtnemer de werkelijk bestede uren en materialen op basis van de vooraf overeengekomen tarieven en opslagen voor algemene kosten, risico en winst, bij Opdrachtgever in rekening brengen. De bestede uren en materialen worden door Opdrachtnemer geregistreerd en geadministreerd. De registratie en administratie van Opdrachtnemer is in alle gevallen bindend voor Opdrachtgever. 
   

Artikel 25 CAR-verzekering 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Opdrachtnemer medeverzekerd op een door Opdrachtgever ten behoeve van het werk afgesloten Construction All Risk (CAR)-verzekering, waarvan de voorwaarden voor Opdrachtnemer op diens verzoek bij Opdrachtgever ter inzage liggen.